Hotel Ciamberlani

0

عدم زمان استراحت ملی

لحظه‌های کاتارتیکی وجود دارد، برخی دیگر روشن‌کننده، برخی دیگر طوفانی، اما چیزی بیش از ابعاد کامل وجود ندارد. تعلیق زمان مثل تعطیلات تیم ملی...